I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, July 8, 2010

Tarbiyah Islamiyah Harakiyah

Pendahuluan

Paket tarbiyah Islamiyah adalah bahan yang menjelaskanpentingnya tarbiyah dan tujuan tarbiyah yang sebenarnya. Setelahmengetahui proses takwinul ummah dan bagaimana ikatan ukhuwahsebagai kekuatan terbentuknya ummat, maka bahan tarbiyah inisebagai ini sebagai realisasi takwinul ummah itu sendiri. Dalam bahan ini akan sedikit menjelaskan bagaimana tarbiyah itu berkesansehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Kalimat tarbiyah akhir-akhir merupakan kalimat yang umum dan biasa disebut di setiap tempat. Tidak ada orang yang tidak mengenaltarbiyah. Istilah tarbiyah dapat diartikan secara umum, baik bersifat pendidikan di sekolah umum atau sekolah agama, maupun segalaprogram Islam yang dilaksanakan di masjid, LSM, organisasi, dan lainsebagainya. Tarbiyah erat maknanya dengan usrah, membaca buku dan mengikuti berbagai aktiviti Islam seperti ceramah, seminar,tadzkirah, dan sebagainya. Pengertian tersebut semuanya semuanyabenar mengikuti pemahaman masing-masing. Namun demikian bahan tarbiyah ini erat maknanya dengan takwin (pembentukan), yangberarti pembinaan pribadi muslim dan pribadi da’I sehingga timbulkesadaran Islam yang syumul dan benar.

Beban tarbiyah Islamiyah ini dimulai dengan pengenalan jahiliyah yang mempunyai ciri-ciri bodoh, hina, lemah, miskin, danberpecah belah, sehingga keadaan ini merupakan kesesatan yangnyata. Keadaan jahiliyah yang demikian ada ketika sebelum datangnyaRosul Muhammad SAW dan keadaan jahiliyah ini mungkin juga munculpada keadaan sekarang ini, minimal dari segi ciri dan keadaan dalammasyarakat kita bahkan di sebagian ummat Islam. Keadaan ini perludiselamatkan dengan tarbiyah Islamiyah. Kedatangan Rosul membawadan memberikan tarbiyah kepada ummat Islam. Tarbiyah yangdisebutkan Al Qur’an mempunyai tiga marhalah yaitu tilawah,tazkiyah, dan mengajarkan kitab. Tarbiyah robbani tersebut harusmerujuk kepada Al Qur’an sehingga sesuai dengan sunnahnya bahwaAl Qur’an turun ke dalam hati manusia. Tarbiyah yang utama adalahmelalui pendekatan Al Qur’an karena akan memudahkan hatimendapatkan hidayah dan merubah pribadi dari jahiliyah kepadaIslam. Keuntungan dari tarbiyah ini adalah pribadi muslim yangditarbiyah akan dapat mengoptimalkan potensinya dan merasakankebahagiaan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Pendekatan tarbiyahini akan mencapai matlamat dan hasil yang dikehendaki.

Tarbiyah yang berkesan juga perlu dilengkapi dengan berbagai

uslub dan wasilah sehingga dapat mencapai matlamat yang

dikehendaki. Metode takwiniyah memperhatikan kebutuhan mad’u,cara penyampaian bahan agar dapat diterima mad’u, juga sasaranyang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh da’i pelaku dakwah.Pendekatan tarbiyah dalam mengikuti Rosul mentarbiyah sahabatperlu digali, diambil, dan diamalkan mengikuti perkembangan situasidan kondisi setempat.

Permasalahan tarbiyah yang kurang berkesan disebabkan olehsituasi yang tidak mendukung, pribadi da’i yang tidak mempunyaikecenderungan sebagai murabbi, pemahaman tarbiyah yang kurangtepat, murabbi yang tidak dibesarkan oleh tarbiyah, mad’u yang tidakberpotensi untuk berubah dan mad’u yang banyak hambatan sepertikepribadian, pemikiran, tingkah laku dan sebagainya.

Untuk lebih memahami pelaksanaan tarbiyah dengan baik, makaperlu mengenal sasaran tarbiyah. Diantara sasaran tarbiyah adalah mendapatkan tasawur yang jelas mengenai Islam secara benar dan sempurna, memunculkan rasa ‘izzah, dan membentuk kepribadianIslam, memunculkan harakah sehingga menghasilkan, mewujudkan masuliyah di atas landasan syar’i, tanzim, dan membangun kafaah dakwah, ta’lim, dan fanniyah. Dilihat dari tujuan ini maka tarbiyahtidak saja memberikan pengajian agar muncul pengetahuan Islamtetapi tarbiyah juga membentuk pribadi muslim yang mempunya iakidah dan akhlak, mamiliki ‘izzah Islam, bergerak dalam harakahIslamiyah, membentuk pribadi da’i, membina pribadi yangbertanggung jawab dan membangun potensi, sehingga dengan potensi dan pribadi yang ditarbiyah ini dapat digunakan untuk kepentingan ummat dan jama’ah dalam menegakkan syariat Islam.Syariat Islam yang ditegakkan oleh kader-kader yang ditarbiyah ini dan kader-kader yang sudah memasuki dakwah ke lapisan masyarakat dengan menggunakan kepakaran, keahlian, posisi, keberadaan, pengaruh, dansebagainya. Tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi tarbiyah dapat membentuk pribadi muslim dan juga memelihara keislaman yangdimiliki sehingga dapat menyokong program-program harakah.

Friday, May 21, 2010

Mengenang Pengasas Badan Dakwah & Kebajikan Maktab Mahmud Alor Setar

Mengenang Pengasas Badan Dakwah & Kebajikan Maktab Mahmud Alor SetarALMARHUM SYEIKH NIAMAT YUSOFF


DERANG YANG PERMAI

Sebuah kampung yang bernama Derang tidak mugkin terkenal tanpa dikaitkan dengan seorang tokoh agama bernama Al-Fadhil Syeikh Niamat Bin Yusoff. Pertalian bukan kerana tempat kelahiran, tetapi disebabkan teras sebuah pusat pendidikan Islam yang pertama mewujudkan pengajian dari peringkat rendah ke peringkat tinggi berasrama penuh dibawah pimpinan beliau. Di sebalik keupayaan menerokai sekolah yang bernama Maahad Tarbiyah Islamiah ini, terungkap sejarah pengalaman dan keilmuan yang mendasari keperibadian dirinya. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1940 di Kepala Batas, Pulau Pinang, Sebuah daerah yang ketika itu terkenal dengan sekolah-sekolah yang masyhur di Nusantara.

Inilah kelahiran anak kedua dari empat orang anak hasil perkongsian hidup Tuan Guru Syeikh Yusof Bin Said dengan Che’ Tah Binti Abdul Hamid seorang tokoh yang disegani kerana pengalaman dan keterlibatan dalam masyarakat dalam membantu menerajui pusat pendidikan pondok di beberapa daerah dalam negeri Kedah ketika itu. Manakala anak menantu semuanya mewarisi usaha beliau di bidang kerjaya yang sama.

Kehidupan Tuan Guru Syeikh Yusof Bin Said amat sederhana. Ketika inilah Syeikh Niamat menerima pengalaman dari ayahnya yang sering berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Perpindahan yang pertama ialah dari Kepala Batas Seberang Perai ke Padang Sera Kedah, dimana beliau (Tuan Guru Syeikh Yusoff) telah mengasaskan sekolah agama An-Nahdhah Al-Hasanah Melele bersama seorang sahabat dari Indonesia bernama Ustaz Ali Bustamam. Kemudian beliau berpindah ke Kubur Panjang untuk menggantikan Tuan Guru Haji Husin Misri sebagai mudir di Pondok Madrasah At-Tarbiyah Al-Auladiyah. Akhirnya pada tahun 1952 beliau berpindah ke Alor Setar untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat umum menerusi masjid-masjid, surau-surau dan parsatuan-persatuan. Suasana kehidupan yang sederhana dan perpindahan yang berlaku sewaktu inilah telah banyak membantu Syeikh Niamat dalam memahami aspek-aspek kemasyarakatan dan tanggungjawab diri.

Disamping pengalaman dan pendidikan informal yang diperolehi dari ayahnya, beliau juga mendapatkan pendidikan formal dari beberapa buah sekolah. Pertama, beliau dihantar belajar di sekolah Melayu pada tahun 1947 sehingga 1948 sehingga darjah dua, kemudian menuntut di Madrasah At-Tarbiyah Al-Auladiyah, Kubur Panjang sehingga darjah tiga pada tahun 1952. Beliau kemudian mendapat kesempatan melanjutkan pelajaran di Maktab Mahmud Alor Setar dan lulus Syahadah Nihaiyah(menengah) di Sekolah tersebut pada tahun 1960.

Laluan pengajian diselarikan dengan latihan mengajar yang dipertanggungjawabkan oleh ayah beliau. Walaupun dalam usianya yang terlalu muda, beliau telah menimba pengalaman menjadi guru Al-Quran dan tajwid di rumah-rumah dan di surau-surau sejak tahun 1954 sehingga 1960 ketika usia baru menjangkau umur 14 tahun. Kemudian beliau telah berkesempatan mengajar bahasa arab di beberapa buah sekolah agama rakyat di negeri Kedah pada tahun 1960 sehingga 1964. Sebelum berangkat ke Mesir, beliau juga telah sempat menjadi guru agama dan guru bahasa kebangsaan di sebuah sekolah swasta Darul Aman English School, Alor Setar dan di kelas khas Maktab Mahmud.

PENULISAN

Disamping itu, beliau juga memiliki minat yang mendalam di bidang penulisan, sejak usianya 17 tahun lagi tulisan-tulisan beliau telah termuat di dalam pelbagai majalah dan akhbar yang ringan. Mulai tahun 1958 tulisan-tulisan beliau telah mula tersiar dalam majalah Mastika yang dianggap paling popular ketika itu. Dari tahun 1957 hingga 1960 sahaja, beliau telah menghasilkan 50 buah sajak, 5 buah cerpen dan 2 buah cerpen terjemahan, beberapa artikel tentang sejarah dan 2 buah drama. Di saat-saat inilah beliau terlibat dengan Badan Seni Seri Budaya Kedah sebagai Ahli Jawatankuasa pada tahun 1963/1964. Selepas tahun 1964 beliau lebih berkecenderungan menulis artikel-artikel yang menyentuh persoalan agama, falsafah, sejarah dan pendidikan. Manakala selepas tahun 1974 ketika arus kebangkitan Islam melanda, tulisan yang dihasilkan beliau lebih bercorak dakwah dan tarbiyah sehinggalah ke saaat terakhir kehidupan beliau.

PERKAHWINAN & KELUARGA

Beliau mendirikan rumahtangga pada tahun 1961 dengan Puan Khadijah Binti Othman dan dikurniakan 14 orang anak (8 orang lelaki dan 6 orang perempuan) dan Puan Engku Faizah Engku Mohsin pada November 1990 dan dikurniakan seorang anak lelaki. Sebelas orang daripada anak-anak beliau telah berumahtangga sementara 4 orang masih bersekolah.

MELANJUTKAN PELAJARAN

Pada tahun 1964 beliau telah berangkat melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir dengan dokongan dan sokongan masyarakat. Kemiskinan yang melatari kehidupan beliau dan keluarganya adalah satu-satunya sebab yang mendorong beliau terpaksa merayu belas kepada masyarakat. Dengan bekalan yang sangat terbatas beliau telah berangkat ke Mesir dengan menaiki sebuah kapal laut dari Singapura dengan meninggalkan seorang isteri dan seorang putera yang masih kecil bernama Muhammad Naim yang pada masa itu baru berusia 10 bulan.

Dugaan kedua mengiringi beliau apabila sampai ke Singapura, perjalanan beliau tergendala oleh peristiwa peperangan kaum yang sedang berlaku di sana pada waktu itu. Akhirnya, setelah dua hari terkepung di rumah sahabatnya, En. Rahman Bee, perjalanan beliau dapat diteruskan sehingga pada tanggal 16 Oktober 1964 beliau tiba dengan selamat di Kaherah. Beliau mendaftarkan diri dalam pengajian di bidang Usuluddin di Universiti Al-Azhar.

Untuk membiayai keperluan pengajian, beliau juga terpaksa bekerja sambilan sebagai pengedar buku-buku dan kitab-kitab agama ke tanah air. Beliau adalah seangkatan dengan Dato’ Syeikh Yusof Haji Ismail, bekas Yang Di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah, dan almarhum Al-Fadhil Ustaz Fadhil Muhammad Noor, mantan Presiden PAS. Semasa di Kaherah, beliau turut terlibat di dalam mengendalikan Persekutuan Melayu Republik Arab Bersatu ( PMRAB ) sebagai anggota badan pengurus. Antara tahun 1967 hingga 1968 hakikat pahit getir dan laluan yang serba tercabar akhirnya membawa natijah yang amat bermakna. Tepat pada tanggal 18 Oktober 1968 beliau telah kembali ke tanah air dengan segulung ijazah di bidang usuluddin dari Universiti Al-Azhar.

KETERLIBATAN DENGAN MASYARAKAT

Setelah kembali ke tanah air nama beliau mula terserlah di mata masyarakat kerana penglibatan beliau dalam kerjaya pendidikan Islam disamping keterlibatan beliau dalam wadah-wadah Islam dan gerakan sosial. Beliau mula terlibat sebagai Penolong Setiausaha Persatuan Mahasiswa Timur Tengah Bahagian Negeri Kedah pada tahun 1970. Dalam masa yang sama, beliau juga terlibat dalam Persatuan Kebajikan Islam (PERKIM) Bahagian Negeri Kedah sebagai Ketua Biro Pendidikan.

Beliau juga adalah diantara peribadi yang bertanggungjawab mengasaskan Angkatan Belia Islam (ABIM) cawangan Negeri Kedah pada tahun 1972. Penubuhan cawangan ini merupakan diantara yang pertama ditubuhkan setelah diasaskan oleh Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan sahabat-sahabatnya di Kuala Lumpur pada tahun 1971.

Beliau menjawat jawatan Yang Di-Pertua ABIM Negeri Kedah yang pertama setelah diasaskan. Di peringkat ABIM pusat, beliau telah dilantik sebagai Ahli Majlis Syuro yang merupakan induk kepada pertubuhan tersebut. Namun, atas alasan mahu menumpukan perhatian terhadap proses penubuhan sebuah sekolah agama, maka beliau telah mengundurkan diri sebagai Yang Di-Pertua ABIM Kedah pada tahun 1978. Walaupun begitu, disebabkan kepimpinan beliau masih lagi diperlukan, maka jawatannya dalam Exco ABIM negeri Kedah masih lagi dikekalkan sebagai Naib Yang Di-Pertua sehinggalah menjelang tahun 1989. Inilah wadah yang dipilih olehnya untuk berperanan di dalam masyarakat dalam bidang dakwah dan tarbiyah.

Pada awal tahun 70-an ini juga beliau terlibat secara aktif dalam Persatuan Ulama’ Kedah. Satu persatuan yang menjadi tunggak aspirasi seluruh ulama’ Negeri Kedah sejak ia ditubuhkan pada tahun 1948. beliau menjawat jawatan sebagai Ahli Jawatankuasa dari tahun 1971 hingga 1987. kemudian dipilih sebagai Timbalan Yang Di-Pertua Persatuan Ulama’ Kedah sejak dari tahun 1987 hingga ke akhir hayat beliau.

Pada akhir 90an beliau mula melibatkan diri secara serius dengan parti politik iaitu Parti Islam SeMalaysia (PAS) dengan menjawat jawatan sebagai Naib Ketua Dewan Ulama’ PAS Pusat, Naib Ketua Dewan Ulama’ PAS Negeri Kedah serta Ketua Urusan Ulama’ PAS Kawasan Pokok Sena.

Beliau serta beberapa orang rakan telah mengasaskan Nadwah Persuratan Islam Malaysia (NAFIS) satu wadah dalam mengumpul serta membangunkan penulisan-penulisan bercorak Islam.

Penglibatan beliau di arena pertubuhan Islam memberi peluang untuknya bukan sahaja melawat ke seluruh pelusuk tanah air, malah ke beberapa buah negara luar. Diantara lawatan rasmi beliau ialah ke Amerika Syarikat pada tahun 1983, Arab Saudi pada tahun 1983, Indonesia pada tahun 1985, Kuwait dan Mesir pada tahun 1988, Pakistan dan India pada tahun 1987, ke United Kingdom pada tahun 1989 dan 1990, ke Sudan yang dilawatinya pada bulan September 1990, dan beberapa buah negara Timur Tengah serta di Eropah pada awal hingga akhir 90 an, yang mana melalui lawatan inilah beliau banyak menimba pengalaman untuk melanjutkan usaha ke arah melangsungkan pendidikan yang beliau pelopori itu.

KERJAYA

Di bidang pendidikan beliau telah diterima menjadi guru penolong di Maktab Mahmud, Alor Setar sejak dari tahun 1969. Pada tahun 1972 hingga tahun 1978 pula, beliau telah dipilih menjadi Pensyarah dalam Darjah Latihan Perguruan Guru-guru Agama Kedah. Tahun 1981 merupakan tahun yang merubah suasana kehidupannya dalam kerjayanya. Pada tanggal 5 Jun 1982 dengan rasminya meletakkan jawatan sebagai guru di Maktab Mahmud setelah berkhidmat selama 12 tahun. Perletakan jawatan yang didorong atas kesedaran tentang keperluan menubuhkan sebuah sekolah agama yang mendokong aspek keilmuan Islam tradisional yang mampu berinteraksi dengan suasana semasa sebagai teras pendidikan generasi akan datang.

MAAHAD TARBIAH ISLAMIYAH

Lantas kerana itu pada awal tahun 1980 tertubuhnya Maahad Tarbiyah Islamiah di bawah pimpinan dan ilham dari beliau. Penerokaan ini merupakan yang pertama di Malaysia memandangkan pengajian bermula dari peringkat rendah berasrama penuh. Berbanding dengan skolah-sekolah agama yang lain, pengajian hanya dimulakan di peringkat menengah rendah.

Penerokaan ini oleh beliau adalah satu perkara yang di luar dugaan. Ketika mana keputusan ini dibuat, beliau sedang berkhidmat di bawah payung Maktab Mahmud dengan skim gaji terakhir RM 2000 sebulan, tetapi dengan kekuatan yang ada pada dirinya, langkah ke hutan belantara bernama Derang, atas nama tanggungjawab survival pendidikan bangsa, dengan penuh keyakinan yang lebih kuat dari segala halangan yang merintanginya. Antara halangan-halangan tersebut adalah saraan hidup yang belum menentu, suara-suara dari rakan gaulan yang tidak pernah merasa yakin dengan perjuangannya tanpa modal dan wang ringgit serta suasana sekitar yang belum lagi dapat menerima perjuangan di desa belantara.

Di sinilah Ustaz Niamat mula menyelami dan menghayati segala pengalaman yang pernah diperolehinya ketika bersama ayahanda beliau sebelum ini. Kewibawaan yang bukan hanya pada kata-kata tetapi sikap dan pendekatan yang membina. Pembinaan Maahad adalah satu lagenda kerana sekian dekad penerokaan hutan belantara menjadi kampung dan bandar tidak berlaku satu waktu. Syeikh Niamat adalah seorang peribadi yang mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang bermula di hutan belantara sehingga terbentuknya kampung dan bandar yang diteroka melalui peranan ulama’.

Setelah Maahad ditubuhkan, bermulalah peringkat kehadiran tenaga-tenaga penggerak secara sukarela. Diperingkat ini beliau dengan kewibawaannya memikul tugas menyatukan tenaga-tenaga petugas yang hadir dari pelbagai latarbelakang hidup dan bidang pendidikan kearah satu kesatuan dalam menjayakan cita-cita pendidikan Islam. Petugas-petugas ini terdiri dari pelbagai latarbelakang samada dari bidang agama, teknokrat, profesional dan sebagainya. Di sinilah bermulanya cogan kata Maahad “Gandingan diantara keilmuan Islam yang mantap dan teknologi moden yang bermanfaat” sebagai halatuju kepada pembentukan Maahad.
Langkah demi langkah Maahad bersama Syeikh Niamat dan pendokong yang di bawah pimpinan beliau telah dapat merealisasikan sebuah sekolah yang pertama di Malaysia menyediakan pendidikan Islam peringkat rendah aliran arab secara berasrama penuh.

Kemampuan ini lebih unik apabila tarikan petugas pendokong baru maahad bukan didasarkan kepada janji-janji “gaji lumayan” malah tenaga Maahad terpaksa menempuh kesusahan bersama beliau serta pengorbanan ketika mana masyarakat belum memahami hakikat bahawa perlaksanaan pusat pendidikan Islam adalah tanggungjawab seluruh umat Islam, samada tanggungjawab berbentuk moral atau material.

Oleh kerana itu, walaupun beliau pada awalnya tidak memiliki modal yang besar, tanpa tenaga guru yang sanggup menyertainya, tanpa memiliki tanah dan kawasan untuk dibangunkan serta peralatan mengajar yang lengkap secara kasarnya tidak mungkin dapat difikirkan pengwujudan sebuah sekolah agama persendirian tanpa bantuan dari kerajaan. Namun inilah hakikat yang memulakan penubuhan Maahad di bawah teraju beliau. Segala kepeluan tersebut menyusul di belakangnya. Tidak hairanlah kebaktian di bidang pendidikan telah mendapat perhatian dari pihak Kerajaan Negeri Kedah sehingga beliau diberi penghormatan menerima anugerah Tokoh Maal Hijrah Peringkat Negeri Kedah Darulaman pada tahun 1989.

KEMBALINYA SEBUTIR MUTIARA

Beliau kembali kerahmatullah tepat jam 10.20 pagi hari rabu tanggal 13 Rejab 1424 bersamaan 10 September 2003 di Hospital Alor Setar disisi kedua-dua isteri serta anak-anak beliau. Pada waktu-waktu akhir beliau dijemput Allah, beliau sedang mengusahakan ke arah memajukan lagi Maahad ini dengan pembentukan Perancangan Fasa Kedua Pembangunan Maahad serta beberapa buah puisi yang amat menyusuk kalbu.

Sumber Asal : maahadderang.com

Wednesday, January 20, 2010

kalam jadid

salam perjuangan.....alhamdulillah setelah sekian lama ana tak update blog ana,berjaya juga ana meluangkan masa ana untuk blog yang dibuat pada september tahun lepas...ana memang tidak kesempatan langsung untuk menghadap komputer dalam jangka masa yang lama....setelah ana habis SPM tahun lalu,pelbagai program yang telah ana ikuti sampai tak sempat meluangkan masa bersama keluarga...walaubagaimanapun,ana bersyukur sangat kerana keluarga ana memahami tugasan ana...
untuk pengetahuan semua,ana juga mendapat tawaran PLKN,tetapi ana tak dapat ikutinya kerana pelbagai perkara yang perlu diselesaikan...Alhamdulillah ana ditawarkan untuk menyambung pelajaran di tingkatan 6...insyaAllah ana akan mengambil STAM tahun ini...doa2kanlah kejayaan ana moga ana dapat melanjutkan pelajaran ana ke peringkat yang lebih tinggi dan semoga cita2 ana berbakti kepada masyarakat,agama dan negara dapat direalisasikan insyaAllah......sampai disini dahulu penulisan ana...wassalam...

Saturday, September 5, 2009

Keindahan Ramadhan


Bismillahirrahmanirrahim...
Hari ni kita sudah memasuki hari yang ke-16 ramadhan..Sedar atau tidak,fasa pertama seperti yang disabdakan Junjungan besar baginda dalam sebuah hadis:

شهر رمضان أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النلر
yang bermaksud:bulan Ramadhan di awalnya kerahmatan dan pertengahannya keampunan dan dipenghujungnya perlepasan dari api neraka.. Fasa pertama yang dijanjikan oleh Baginda sudahpun melabuhkan tirainya kelmarin..walau bagaimanapun kita mesti bertungkus lumus untuk merebut semaksima yang mungkin dalam dua fasa yang tinggal..Moga2 Ramadhan pada tahun ini membawa seribu satu makna dan yang paling besar adalah mendapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan iaitulah dinamakan dengan malam lailatul qadar..Semoga kita semua memoperolehinya dan mendapat kedudukan disisiNya..Sekain..

Ta'aruf


Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah..Dengan taufiq dan inayahNya,bermula saat ini,ana sudah mempunyai satu wadah untuk berkongsi bersama teman-teman dan kalian semua..ana buat blog ini dengan bantuan sahabat ana sementara menunggu waktu ifthor..Semoga dengan adanya blog ini,ana dapat mengetengahkan fikrah yang sedia ada...sekian dahulu untuk waktu ini...Salam Ramadhan Almubarak...