I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, July 8, 2010

Tarbiyah Islamiyah Harakiyah

Pendahuluan

Paket tarbiyah Islamiyah adalah bahan yang menjelaskanpentingnya tarbiyah dan tujuan tarbiyah yang sebenarnya. Setelahmengetahui proses takwinul ummah dan bagaimana ikatan ukhuwahsebagai kekuatan terbentuknya ummat, maka bahan tarbiyah inisebagai ini sebagai realisasi takwinul ummah itu sendiri. Dalam bahan ini akan sedikit menjelaskan bagaimana tarbiyah itu berkesansehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Kalimat tarbiyah akhir-akhir merupakan kalimat yang umum dan biasa disebut di setiap tempat. Tidak ada orang yang tidak mengenaltarbiyah. Istilah tarbiyah dapat diartikan secara umum, baik bersifat pendidikan di sekolah umum atau sekolah agama, maupun segalaprogram Islam yang dilaksanakan di masjid, LSM, organisasi, dan lainsebagainya. Tarbiyah erat maknanya dengan usrah, membaca buku dan mengikuti berbagai aktiviti Islam seperti ceramah, seminar,tadzkirah, dan sebagainya. Pengertian tersebut semuanya semuanyabenar mengikuti pemahaman masing-masing. Namun demikian bahan tarbiyah ini erat maknanya dengan takwin (pembentukan), yangberarti pembinaan pribadi muslim dan pribadi da’I sehingga timbulkesadaran Islam yang syumul dan benar.

Beban tarbiyah Islamiyah ini dimulai dengan pengenalan jahiliyah yang mempunyai ciri-ciri bodoh, hina, lemah, miskin, danberpecah belah, sehingga keadaan ini merupakan kesesatan yangnyata. Keadaan jahiliyah yang demikian ada ketika sebelum datangnyaRosul Muhammad SAW dan keadaan jahiliyah ini mungkin juga munculpada keadaan sekarang ini, minimal dari segi ciri dan keadaan dalammasyarakat kita bahkan di sebagian ummat Islam. Keadaan ini perludiselamatkan dengan tarbiyah Islamiyah. Kedatangan Rosul membawadan memberikan tarbiyah kepada ummat Islam. Tarbiyah yangdisebutkan Al Qur’an mempunyai tiga marhalah yaitu tilawah,tazkiyah, dan mengajarkan kitab. Tarbiyah robbani tersebut harusmerujuk kepada Al Qur’an sehingga sesuai dengan sunnahnya bahwaAl Qur’an turun ke dalam hati manusia. Tarbiyah yang utama adalahmelalui pendekatan Al Qur’an karena akan memudahkan hatimendapatkan hidayah dan merubah pribadi dari jahiliyah kepadaIslam. Keuntungan dari tarbiyah ini adalah pribadi muslim yangditarbiyah akan dapat mengoptimalkan potensinya dan merasakankebahagiaan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Pendekatan tarbiyahini akan mencapai matlamat dan hasil yang dikehendaki.

Tarbiyah yang berkesan juga perlu dilengkapi dengan berbagai

uslub dan wasilah sehingga dapat mencapai matlamat yang

dikehendaki. Metode takwiniyah memperhatikan kebutuhan mad’u,cara penyampaian bahan agar dapat diterima mad’u, juga sasaranyang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh da’i pelaku dakwah.Pendekatan tarbiyah dalam mengikuti Rosul mentarbiyah sahabatperlu digali, diambil, dan diamalkan mengikuti perkembangan situasidan kondisi setempat.

Permasalahan tarbiyah yang kurang berkesan disebabkan olehsituasi yang tidak mendukung, pribadi da’i yang tidak mempunyaikecenderungan sebagai murabbi, pemahaman tarbiyah yang kurangtepat, murabbi yang tidak dibesarkan oleh tarbiyah, mad’u yang tidakberpotensi untuk berubah dan mad’u yang banyak hambatan sepertikepribadian, pemikiran, tingkah laku dan sebagainya.

Untuk lebih memahami pelaksanaan tarbiyah dengan baik, makaperlu mengenal sasaran tarbiyah. Diantara sasaran tarbiyah adalah mendapatkan tasawur yang jelas mengenai Islam secara benar dan sempurna, memunculkan rasa ‘izzah, dan membentuk kepribadianIslam, memunculkan harakah sehingga menghasilkan, mewujudkan masuliyah di atas landasan syar’i, tanzim, dan membangun kafaah dakwah, ta’lim, dan fanniyah. Dilihat dari tujuan ini maka tarbiyahtidak saja memberikan pengajian agar muncul pengetahuan Islamtetapi tarbiyah juga membentuk pribadi muslim yang mempunya iakidah dan akhlak, mamiliki ‘izzah Islam, bergerak dalam harakahIslamiyah, membentuk pribadi da’i, membina pribadi yangbertanggung jawab dan membangun potensi, sehingga dengan potensi dan pribadi yang ditarbiyah ini dapat digunakan untuk kepentingan ummat dan jama’ah dalam menegakkan syariat Islam.Syariat Islam yang ditegakkan oleh kader-kader yang ditarbiyah ini dan kader-kader yang sudah memasuki dakwah ke lapisan masyarakat dengan menggunakan kepakaran, keahlian, posisi, keberadaan, pengaruh, dansebagainya. Tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi tarbiyah dapat membentuk pribadi muslim dan juga memelihara keislaman yangdimiliki sehingga dapat menyokong program-program harakah.

No comments:

Post a Comment